Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Provinciale Staten maken het land

De huidige zetelverdeling van de Provinciale Staten en de Gemeente Den Haag. Let op de ‘religieuze verschuiving’ (CDA en SGP/CU), veroorzaakt doordat buiten de groten steden de christelijke partijen meer aanhang hebben.
  • De huidige zetelverdeling van de Provinciale Staten en de Gemeente Den Haag. Let op de ‘religieuze verschuiving’ (CDA en SGP/CU), veroorzaakt doordat buiten de groten steden de christelijke partijen meer aanhang hebben.Op woensdag 7 maart 2007 kan er worden gestemd. Dit keer op voor de Provinciale Staten. Die staan bekend als de minst spannende verkiezingen met geen verkiezingsstrijd van betekenis. Toch moet de invloed van het provinciepolitiek niet worden onderschat.

Eduard Bekker • Haags Nieuwsblad - vrijdag 2 maart 2007

De Provinciale Staten vormen het algemene bestuur van de provincie. Te vergelijken met de gemeenteraad controleren die de Gedeputeerde Staten. Deze gedeputeerden zijn te vergelijken met wethouders in een gemeente, en bepalen op voor het grootste deel het wat er gaat gebeuren. Aan het hoofd staat de Commissaris van de Koningin van de Provincie, de voorzitter, weer te vergelijken met de rol van burgemeester in een gemeente.
De Statenleden vervullen de rol die de raadsleden hebben in een gemeente. Hoe meer inwoners per provincie, hoe meer statenleden. Zuid-Holland heeft 83 Statenleden: het maximum.

De vergelijking gaat nog verder, want na de verkiezingen die eens per vier jaar worden gehouden, wordt ook een college gevormd uit de politieke partijen en worden de taken – de portefeuilles – verdeeld.

Twee vuren

De provincie zit in haar taken tussen twee vuren: het rijk en de gemeenten. Het betekent veel regelen, samenwerking coördineren en overleggen met gemeenten en bijvoorbeeld waterschappen, te bepalen waar natuur moet verschijnen of behouden moet blijven, hoe verkeersknelpunten moeten worden opgelost, waar recreatiegebieden moeten komen; eigenlijk veel zaken, die pas in de gaten lopen als je je buiten de stadse bebouwing begeeft.

In vrijwel alle provincies vergaderen Provinciale Staten minimaal één maal per maand, op een vaste dag. Politiek hoogtepunt in het zittingsjaar van Provinciale Staten vormt de begrotingsbehandeling, die doorgaans vlak na het zomerreces wordt gehouden.

Interactief beleid

Er bestaat binnen de provincie inspraak. Zo moet een ontwerp-streekplan twee maanden ter inzage liggen op het provinciehuis en bij de gemeenten in het streekplangebied. Belanghebbenden kunnen er dan kennis van nemen, een reactie geven of bezwaar tegen maken.
De afgelopen jaren heeft zich een nieuwe vorm van inspraak ontwikkeld, die onderdeel is van 'interactief beleid'. Daarin overlegt het provinciebestuur in een vroeg stadium over een onderwerp met andere overheden, instellingen, organisaties en belangengroeperingen. Over en weer worden ideeën en standpunten uitgewisseld en getoetst. In een aantal overlegronden wordt dan de besluitvorming voorbereid.

En last but not least kiezen de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Indirect is de uitslag van de verkiezing van de Provinciale staten dus van invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. En zo hebben de Statenverkiezingen ook nog eens invloed op de landelijke politiek.

Alhoewel de provincie slechts weinig het nieuws haalt, is stemmen op 7 wel degelijk van belang voor mensen, die waarde hechten aan wat zich buiten de Haagse gemeentegrenzen afspeelt. Als u bijvoorbeeld waarde hecht aan het Groene Hart, zoudt u bijvoorbeeld kunnen kijken welke partijen zich het meest voor het behoud daarvan inzetten.


/ Voor print en webontwerp / Portfolio en Curriculum / Productie voor het het Haags Nieuwsblad / Productie voor Haags Nieuwsblad - 2007 / Provinciale Staten maken het land


> Schrijf een beoordeling