Wilgstraat 61, 2565 MC  DEN HAAGtel. 070 - 7370111 • fax 084 - 8829521KvKnr 27178571

Algemene Voorwaarden

Hier ziet u onze leveringsvoorwaarden. De verhouding met onze klanten is gelukkig dusdanig, dat wij er zelden naar hoeven te verwijzen – laat staan op terug te vallen.

(De Multimediahoek, gevestigd te Den Haag, Kamer van Koophandel Haaglanden 271785571. Versie 30.07.2006)

 1. ALGEMEEN

  1. Algemeen
   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen De Multimediahoek en de klant.
  2. Termijn van levering
   Een door De Multimediahoek opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.
  3. Herroepen opdracht
   Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat De Multimediahoek zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
  4. Beëindigen opdracht
   Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van De Multimediahoek redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft De Multimediahoek het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

 2. AFSPRAKEN en BEZOEKEN

  1. Bezoeken bij de klanten
   Indien een afspraak voor een bezoek is gemaakt en de afspraak blijkt zonder kennisgeving aan De Multimediahoek geen doorgang te kunnen vinden, dan wordt de reistijd aan de klant in rekening gebracht als zijnde werkuren, met een minimum van één werkuur.
  2. Bezoeken van klanten
   Indien een afspraak voor een bezoek ten kantore van De Multimediahoek is gemaakt en dit bezoek zonder verdere kennisgeving geen doorgang vindt, dan wordt één werkuur aan de klant in rekening gebracht.
  3. Oriënterende afspraken
   Aan een oriënterend bezoek van of aan een potentiële klant zijn geen kosten verbonden als uit dit bezoek een opdracht voortvloeit. Vloeit er binnen één week geen opdracht uit een bezoek voort, dan wordt de bezoektijd van de klant respectieflijk de reistijd inclusief de bezoektijd aan de klant in rekening gebracht als zijnde een werkuur.

 3. HONORARIUM EN BETALING

  1. Prijsopgave
   Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van De Multimediahoek zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
  2. Betalingsverplichting
   Betalingen dienen plaats te vinden binnen 2 weken na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door De Multimediahoek nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 5%. Zowel buiten-gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 120,–.
  3. Honorarium bij gewijzigde opdracht
   Indien De Multimediahoek door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd.
  4. Periodieke betalingen
   De Multimediahoek heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

 4. EIGENDOM ONTWERPEN

  1. Auteursrechthebbende
   De Multimediahoek garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteurs-recht-hebbende over het werk kan beschikken.
  2. Naamsvermelding
   De Multimediahoek is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, webpagina, aankondiging of titelrol. Als De Multimediahoek dit nodig acht zal de klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam ‘De Multimediahoek’ en het jaar van de eerste openbaarmaking.
  3. Wijzigingen
   Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Multimediahoek veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
  4. Eigen promotie
   Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft De Multimediahoek de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 5. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Aansprakelijkheid
   De Multimediahoek kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp. De klant dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De Multimediahoek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.
  2. Beperking aansprakelijkheid
   De aansprakelijkheid van De Multimediahoek voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant is altijd beperkt tot het bedrag van De Multimediahoeks toekomende honorarium.
  3. Garantie geleverde materialen
   De klant vrijwaart De Multimediahoek voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
  4. Webbeheer
   De Multimediahoek/WebsiteZ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk dataverlies door storingen bij het serverbeheer, of modificaties, updates c.q. omzetting naar een ander systeem bij de externe hostingservice.

 6. INTERNETDIENSTEN

  1. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van De Multimediahoek, heeft De Multimediahoek het recht de content van de internetserver te verwijderen en te vervangen door een medeling.
  2. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U zult niets naar de internetserver uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
  3. De internetserver van de klant van De Multimediahoek mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. De Multimediahoek neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de klant op de internetserver. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de internetserver geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van De Multimediahoek. Een webcam en sites met illegale software zijn niet toegestaan.
  4. De klant verklaart De Multimediahoek niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de klant, en verplicht zich De Multimediahoek direct op de hoogte te stellen als de klant enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de klant op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
  5. De klant verklaart De Multimediahoek nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de internetserver en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
  6. De Multimediahoek staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht De Multimediahoek klachten ontvangen over SPAMMEN van de klant dan zal De Multimediahoek zonder vorm van bericht de internetserver uitschakelen, en de bestanden van de klant van zijn internetserver verwijderen.
  7. Het gebruik van scripts en andere programma’s op de gehuurde internetserver is toegestaan zolang dit het functioneren van de internetserver niet in gevaar brengt. Dit vooraf ter beoordeling van De Multimediahoek.
  8. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de klant de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

 7. DIVERSEN

  1. Bewijsexemplaren
   De klant zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, De Multimediahoek kosteloos ten minste 1 (één) exemplaar van het ver-veel-vou-digde ontwerp doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.
  2. Gebruik andere toeleveranciers
   Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt. De Multimediahoek houdt zich voor de uitvoering van die opdracht, waar nodig, beschik-baar voor mondeling overleg. Op verzoek van de klant kan De Multimediahoek, voor risico van de klant, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hier-voor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
  3. Openbaarmaking en verveelvoudiging
   Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
  4. Onderzoek naar het bestaan van rechten
   Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
  5. Andere voorwaarden
   Algemene en bijzondere voorwaarden van de klant binden De Multimediahoek niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover De Multimediahoek de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
  6. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
  7. Nederlands recht
   Op de overeenkomst tussen De Multimediahoek en de klant is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen De Multimediahoek en de klant is de rechter in het arrondissement waar De Multimediahoek is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

/ Voor print en webontwerp / Algemene Voorwaarden


> Schrijf een beoordeling